Υλοποίηση & Ανάπτυξη

Ενδυναμώνοντας την εταιρεία σας να παραμείνει μπροστά από τον ανταγωνισμό

Η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών κατά την υλοποίηση και ανάπτυξη του συστήματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των επιδιωκόμενων επιχειρηματικών στόχων και την εξασφάλιση της επιτυχίας. Είναι ο παράγοντας διαφοροποίησης που θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία σας να παραμείνει μπροστά από τον ανταγωνισμό. Η πρόκληση που μας οδηγεί είναι να απλοποιούμε ακόμη και τις πιο πολύπλοκες ροές εργασιών παραγωγής και να υλοποιούμε το Overprint MIS διασφαλίζοντας ελάχιστες παρεμβολές στην παραγωγή που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναλαμβάνουμε τις εργασίες ενός έργου προκαταβολικά και -όπου είναι δυνατόν- εξ αποστάσεως, ώστε να προετοιμάζουμε και να διαμορφώνουμε workflow servers σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και να παραμετροποιούμε τις άδειες χρήσης και τα προφίλ χρηστών με λεπτομερείς δοκιμές πριν από την επιτόπια υλοποίηση. Δοκιμάζουμε συστηματικά κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής κάθε test case ή νέα λύση που εφαρμόζουμε.

Η ομάδα των business consultants της Bel αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες τόσο από την τεχνολογία της πληροφορίας όσο και από τον κλάδο των εκτυπώσεων, γεγονός που συνιστά έναν ιδανικό συνδυασμό ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας. Η Bel εκπαιδεύει στρατηγικά τους συμβούλους της ώστε να ενημερώνονται για τις τάσεις και τις συζητήσεις του κλάδου, καθώς και να είναι σε θέση να καινοτομούν και να πρωτοστατούν δημιουργώντας ιδέες που δημιουργούν αξία και βελτιώνουν τις διαδικασίες.

Διαχείριση έργου

Κάθε υλοποίηση και ανάπτυξη του Overprint εκτελείται ως ένα εντελώς νέο έργο. Ένα έργο το διαχειρίζεται η ομάδα της bel σε συντονισμό με τον system owner/single point of contact (όπου υπάρχει) από τον πελάτη. Ανάλογα με τη δομή της ομάδας, μπορεί να συμμετέχουν key contact persons.

 

Κάθε υλοποίηση συστήματος ξεκινά με την έναρξη ενός έργου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες επαγγελματικές υπηρεσίες, που παρέχονται από την ομάδα της bel προκειμένου να αναλύσει, να διαμορφώσει και να υλοποιήσει το σύστημα:

Ανάλυση Απαιτήσεων

Η ανάλυση των απαιτήσεων περιλαμβάνει όλες τις εργασίες (ανάλυση, τεκμηρίωση, επικύρωση και διαχείριση απαιτήσεων λογισμικού ή συστήματος) που εκτελούνται για τον προσδιορισμό των αναγκών των διαφορετικών τμημάτων. Περιλαμβάνει επίσης τον ορισμό των ρόλων και των ευθυνών σε όλο το έργο και το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης.

Διαμόρφωση λογισμικού

Παραμετροποίηση και διαμόρφωση λογισμικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές για επέκταση ή προσαρμογή της λειτουργικότητας Overprint ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη πιο αποτελεσματικά.

Συνδεσιμότητα εξοπλισμού

Εγκατάσταση της υποδομής για τη σύνδεση του εξοπλισμού στο χώρο παραγωγής. Αυτή η φάση μπορεί να περιλαμβάνει εγκατάσταση εξαρτημάτων υλικού και λογισμικού, όπως αισθητήρες, PLC κλπ. και μπορεί να απαιτεί τη συμμετοχή των μηχανικών του προμηθευτή hardware.

Διασύνδεση/Μετάβαση δεδομένων

Ad hoc εισαγωγή και αντιστοίχιση βασικών δεδομένων (π.χ. λογαριασμοί, υλικά κλπ.). Προαιρετικά, μπορούν να αναπτυχθούν αυτοματοποιημένες διασυνδέσεις με συστήματα τρίτων (προεκτύπωσης, ERP κ.λπ.) βάσει προδιαγραφών.

Εκπαίδευση

Με το concept “Train the trainer” ή “Train the team” στις επιχειρηματικές ομάδες και τους κατόχους τεχνολογίας (IS/IT) του συστήματος. Δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση τελικού χρήστη, άμεση υποστήριξη χρηστών ή roll-out.

Δοκιμές

Καλύπτει τη δοκιμή του συστήματος, τη δοκιμή διασύνδεσης του συστήματος και τη δοκιμή αποδοχής χρήστη (User Acceptance Testing). Περιλαμβάνει το σχεδιασμό της προσέγγισης των δοκιμών, την ανάπτυξη των test cases και τα κριτήρια αποδοχής, την αναθεώρηση και το reporting.

 

Μια τυπική υλοποίηση του Overprint μπορεί να διαρκέσει οπουδήποτε από 3 έως 6 μήνες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις ανάγκες του πελάτη, για παράδειγμα τον αριθμό των ενοτήτων που θα υλοποιηθούν, την ετοιμότητα των master data, τον αριθμό και τον τύπο interfaces/διασυνδέσεων που απαιτούνται, τον εξοπλισμό και τους πόρους του πελάτη κλπ. Αυτό είναι ένα τυπικό σχέδιο έργου υψηλού επιπέδου για μια πλήρη ανάπτυξη για όλες τις ενότητες.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;