Εκπαίδευση

Δίνοντας έμφαση σε μια προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη

Η εκπαίδευση στο σύστημα αποτελεί μέρος της Υλοποίησης & Ανάπτυξης του Overprint MIS. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας πρότυπα διαχείρισης έργων, ενώ αξιολογούμε και βελτιστοποιούμε συνεχώς την εκπαιδευτική μας προσέγγιση. Περιλαμβάνει εκπαίδευση των χρηστών στη λειτουργικότητα των συστημάτων σύμφωνα με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που ορίζονται κατά το στάδιο Ανάλυσης Απαιτήσεων της υλοποίησης του έργου.

Χρησιμοποιούμε το concept “Train the trainer” ή “Train the team” στις επιχειρηματικές ομάδες και τους κατόχους τεχνολογίας (IS/IT) του συστήματος. Αυτή η εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση τελικού χρήστη, άμεση υποστήριξη χρηστών ή roll-out. Προγραμματίζονται τόσο επιτόπιοι όσο και διαδικτυακοί κύκλοι, ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης και τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Δίνουμε έμφαση στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας και αναπτύσσουμε μια προσέγγιση με επίκεντρο τον χρήστη. Οι εκπαιδευτικοί μας κύκλοι στο Overprint θα μεγιστοποιήσουν την επένδυσή σας στο σύστημα με δύο τρόπους. Πρώτα και κύρια, είναι προσαρμοσμένοι στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του οργανισμού σας και παραδίδονται σύμφωνα με τους καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες, έτσι ώστε να είναι βέβαιο ότι κάθε χρήστης θα λάβει τις κατάλληλες πληροφορίες που στοχεύουν στις ανάγκες του.

Δεύτερον, η εκπαίδευσή μας έχει επίσης σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει στο να παραδίδει την αξία του συστήματος, ενθαρρύνοντας τους χρήστες να υιοθετήσουν τις αλλαγές και διασφαλίζοντας γρήγορο χρόνο εκμάθησης. Κατανοούμε ότι η εισαγωγή σε ένα σύστημα MIS και η ανάληψη νέων διαδικασιών ή καθημερινών τρόπων εργασίας απαιτεί μερικές φορές επιπρόσθετη προσπάθεια από τους αντίστοιχους χρήστες.

Οι ειδικά σχεδιασμένοι κύκλοι μας διδάσκουν στους χρήστες πρακτικούς τρόπους να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις αρμοδιότητές τους στην καθημερινή τους εργασία. Εφόσον αναλαμβάνουμε το έργο δοκιμάζοντας εκ των προτέρων τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών μας, θα προσαρμοστούμε στις δικές σας διαδικασίες και θα χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να διατεθούν κατόπιν αιτήματος και θα σχεδιαστούν ανά περίπτωση για συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών. Αυτά μπορεί να σχετίζονται με εκπαίδευση του τελικού χρήστη, με πρόσθετη εκπαίδευση χρηστών ή οποιαδήποτε άλλη προσαρμοσμένη λύση.

Εκπαίδευση Dashboard Designer

Στο σύστημα περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία εξειδικευμένων για τον κλάδο dashboards που σχετίζονται με τα έσοδα, την παραγωγικότητα, τη διαχείριση της αποθήκης που θα εξηγηθούν κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης.

Μπορεί να παρασχεθεί πρόσθετη εκπαίδευση στους χρήστες του προαιρετικού εργαλείου Dashboard Designer, το οποίο επιτρέπει την παραγωγή ειδικά σχεδιασμένων dashboards (μιλώντας είτε για πρόσθετα dashboards είτε για προσαρμογή υπαρχόντων).

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;